Νικόλαος Καλαμαράς

Καλαμαράς Νικόλαος
Λογιστής Φοροτεχνικός. Εισηγητής φορολογικών σεμιναρίων
Βιογραφικό

Λογιστής Ά τάξης Πτυχίο:  Α.Ε.Ι . (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.)

Εκπαιδευτική εμπειρία:
Ένταξη στο Μητρώο Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Α.Μ 404595 – 18/04/02
Ένταξη στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του
Ε.Κ.Ε.ΠΙΣ Α.Μ ΕΒ04595
Καθηγητής στα μαθήματα της Λογιστικής και της Φορολογίας σε δημόσια Ι.Ε.Κ 
Εισηγητής σεμιναρίων σε θέματα Φορολογίας, Εισοδήματος, Φόρου προστιθέμενης Αξίας, Κώδικα βιβλίων και στοιχείων, Οργάνωσης Λογιστηρίων, Εσωτερικού Ελέγχου, Ηλεκτρονικών βιβλίων Α.Α.Δ.Ε myDATA, Επιχειρησιακών θεμάτων