Σπυρόπουλος Νικόλαος

Σπυρόπουλος Νικόλαος
Επιστημονικό προσωπικό
Βιογραφικό

Οικονομολόγος - Προγραμματιστής αναλυτής.

Κατασκευαστής λογισμικού για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και την ενημέρωση ηλεκτρονικών βιβλίων Α.Α.Δ.Ε  i-spirit Software.

Εκπαιδευτής επιχειρησιακού λογισμικού (Εμπορικής διαχείρισης, Οικονομικής διαχείρισης, Λογιστικής διαχείρισης, E.R.P, C.R.M, H.R.M, S.F.A) σε επιχειρήσεις.